Det här är Omniglot

Vi utbildar skolelever i deras modersmål. Det stärker dem utvecklingen, inte bara kulturellt utan också såväl kognitivt som socialt. Dessutom gynnar ett förstärkt modersmål eleven också i andra situationer, både i och utanför skolan. Om eleven inte lär sig grunderna i sitt eget hemspråk, finns det risk för att eleven får sämre kunskaper även i det svenska språket. Så i stället för att ge skapa en tvåspråkig elev blir eleven det man kan beteckna som ”halvspråkig”, en ungdom som varken behärskar svenska eller sitt modersmål till fullo.

Vår vision är att ge alla elever, oavsett bakgrund, samma möjligheter och förutsättningar för en bra utbildning genom modersmålsundervisning.

Vår undervisning håller en hög kvalitet och målet är att eleven ska känna sig hemma i skolans alla ämnen – det är den centrala pelaren i vår verksamhet. Här utgör våra lärare självklart vår viktigaste resurs. Därför bedriver vi regelbundna interna utbildningar, med fokus på pedagogisk planering, betygsättning samt vårt förhållningsätt till den svenska läroplanen och kursplanen. Det gör att våra lärare har de redskap som de behöver för att få maximal utväxling på sina erfarenheter och kompetenser.

Omniglot kvinna böcker

2015 var Omniglot en av de första privata aktörerna på marknaderna att erbjuda modersmålsundervisning och studiehandledning.

Med 200 dedikerade lärare som behärskar över 70 olika språk har vi idag över 50 kunder, både kommunala så väl som fristående grund- och gymnasieskolor runtom i landet.

Omniglot om oss

Våra lärare

Omniglots har omkring 200 lärare som har rötter från världens alla hörn.


Lärarna behärskar över 70 olika språk och berikar Omniglot med sin kulturella mångfald. Den gemensamma ambitionen är att ta tillvara på den mångfald och potential som språkkunskap bidrar med. Omniglot ser ett stort värde i den omfattande kompetens och de unika erfarenheter som lärarna besitter, vilket i sin tur bidrar till att lärarna får vara med och utveckla pedagogiken i syfte och göra modersmålsundervisning mer inspirerande.

Våra modersmålslärare får utbildning och träning i det svenska skolsystemet generellt och i modersmålsundervisning och studiehandledning i synnerhet. Våra workshops och lärarträffar är en fantastisk möjlighet både Omniglots anställda att inspireras av varandra och dra lärdomar av varandras erfarenheter.

Erfarna lärare delar gärna med sig av sin kunskap och hjälper till att introducera våra nya tillskott till sina respektive uppdrag. Lärarnas goda samarbete skapar de förutsättningar som krävs för att kunna upprätthålla en högkvalitativ modersmålsundervisning som ska bidra till elevernas utveckling.